Daň z príjmu fyzických osôb

Daňovníkom s neobmedzenou daňovou povinnosťou sú fyzické osoby, ktoré majú na území SR trvalý pobyt – zdaneniu podliehajú príjmy, ktorých zdroj sa nachádza na území SR a príjmy zo zdrojov v zahraničí. Daňovníkmi s obmedzenou daňovou povinnosťou sú osoby bez trvalého pobytu na území SR – dani podliehajú len príjmy, ktorých zdroj sa nachádza na území SR, pričom osobitné postavenie majú osoby, ktoré síce nemajú trvalý pobyt na území SR, ale na jej území sa nachádzajú 183 dní a viac v kalendárnom roku.


Predmetom dane z príjmov fyzických osôb sú príjmy zo závislej činnosti, príjmy z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti, príjmy z prenájmu, príjmy z kapitálového majetku a ostatné príjmy.


Oslobodenie od dane – od dane sú oslobodené príjmy z predaja vlastného majetku (rodinného domu, bytu, prípadne iného nehnuteľného ako aj hnuteľného majetku, pričom podmienkou oslobodenia je uplynutie 2-ročnej lehoty vlastníctva a trvalého pobytu, pri inom nehnuteľnom majetku 5 rokov vlastníctva), ktoré pred predajom v určitom zákonom vymedzenom období neboli a nie sú predmetom podnikania alebo prenájmu, alebo od ich vyradenia z podnikania uplynulo najmenej 5 rokov. Ďalšími druhmi oslobodených príjmov sú napríklad prijaté poistné náhrady plynúce z poistenia majetku a poistenia zodpovednosti za škodu okrem náhrad za ušlé príjmy, príjmy z predaja majetku vráteného v reštitúcii, príjmy plynúce z fondov nemocenského, zdravotného a dôchodkového poistenia, niektoré dávky a služby sociálnej starostlivosti, príjmy z lotérií a iných hier prevádzkovaných podľa príslušného zákona, ceny z verejných, športových a reklamných súťaží a žrebovaní, ak ich hodnota nepresiahne 5 000 Sk.


Základ dane sa zistí ako súčet čiastkových základov dane podľa jednotlivých druhov príjmov – z príjmov zo závislej činnosti, z príjmov z podnikania, z inej samostatnej zárobkovej činnosti a z prenájmu, z príjmov z kapitálového majetku, z ostatných príjmov (napr. výhry v lotériách a iných podobných hrách, výhry z reklamných súťaží a žrebovaní, ceny z verejných súťaží a pod.)


Sadzba dane – uplatňuje sa jednotná sadzba dane 19 % zo základu dane zníženého o daňovú stratu a o nezdaniteľné časti základu dane.


Daňové priznanie podávajú fyzické osoby, ktoré v zdaňovacom období dosiahli zdaniteľné príjmy vyššie ako 50 % zo sumy zodpovedajúcej 19,2-násobku sumy životného minima platného v SR k prvému dňu príslušného zdaňovacieho obdobia, okrem príjmov, pri ktorých sa daň vyberá zrážkou, a všetci tí daňovníci, ktorých k tomu správca dane vyzve. Fyzické osoby, ktoré majú len príjmy zo závislej činnosti zo zdrojov na území SR, nemusia (ale môžu) daňové priznanie podávať, namiesto toho im zamestnávateľ, u ktorého si uplatňujú nárok na nezdaniteľné časti základu dane, urobí ročné zúčtovanie príjmov zo závislej činnosti. Daňové priznanie podávajú fyzické osoby príslušnému správcovi dane daňového do 31. marca nasledujúceho roka – správca dane môže predĺžiť lehotu na podanie priznania, najdlhšie však do 30. júna.


Zdaňovacím obdobím pri dani z príjmov fyzických osôb je kalendárny rok


Zamedzenie dvojitého zdanenia – ak plynú daňovníkovi s neobmedzenou daňovou povinnosťou príjmy zo štátu, s ktorým Slovenská republika má uzavretú zmluvu o zamedzení dvojitého zdanenia, postupuje sa pri zamedzení dvojitého zdanenia podľa tejto zmluvy. Ak sa podľa zmluvy uplatňuje metóda zápočtu dane, daň zaplatená v druhom zmluvnom štáte sa započíta na úhradu dane najviac sumou, ktorá môže byť v druhom zmluvnom štáte vyberaná v súlade s touto zmluvou, pričom zápočet dane sa vykoná najviac v sume dane pripadajúcej na príjmy plynúce zo zdrojov v zahraničí.

Knowledge topic: